‘brute’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” brute “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ brute, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ brute trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. You know he’s a brute.

Anh biết hắn là một người cục súc mà .

2. Father was a brute.

Cha là một người tàn khốc .

3. I am an insensitive brute.

Cha là một con người cục súc vô cảm .

4. What does this brute want from me?

Cái tên cục súc đó muốn gì ở tôi ?

5. Yet by inspired tactic, not brute force.

chứ không phải đấm đá bạo lực thuần túy .

6. He’s a brute, but he’s not an idiot.

Hắn là tay cục súc nhưng không phải là thằng ngu .

7. You said I’m an animal and a brute, right?

Em bảo anh là súc vật là vũ phu Chí Phèo mà ?

8. He’s such a tall, dark, strong and handsome brute

Chàng đúng là một người đàn ông to lớn, can đảm và mạnh mẽ và đẹp trai

9. For ten years, that brute has overpowered and irritated me!

Đã mười năm qua, tên cục súc đó đã áp đảo tôi, khiêu khích tôi !

10. Yuan Shao’s a brute who wishes he was a lion.

Viên Thiệu quả nhiên là đồ lỗ mãng, tưởng mình là sư tử.

11. For the bison, it will be a matter of brute strength.

Đối với bò rừng, đó là sức mạnh cơ bắp .

12. Because it lacks the resources to shape its environment through brute force.

Vì nó thiếu nguồn tài nguyên để định hình thiên nhiên và môi trường trải qua ép buộc đấm đá bạo lực .

13. Ferocious mercenaries and warriors… from all brute nations… bent on merciless destruction… conquest.

Những chiến binh hung tàn từ những xứ sở tàn khốc nhất … những kẻ không biết dung tha … Chỉ biết tàn phá và chinh phục .

14. Spartacus will not be put to grass by brute force, as Pompey would surely attempt.

Spartacus sẽ không quỳ dưới đất bởi sức mạnh vũ phu, như kiểu mà Pompey chắc như đinh sẽ làm .

15. So Edward Teach redesigned himself as Blackbeard by playing the part of a merciless brute.

Vậy nên Edward Teach tự gọi mình là Râu Đen và đóng vai một tên cường bạo .

16. This is a brute fact about the universe that you should learn to accept and stop asking questions.

Đây là thực sự tàn khốc về thiên hà mà bạn nên biết để gật đầu và đừng hỏi nữa .

17. This technique is called key stretching and is used to make a brute-force search for the passphrase more difficult.

Kỹ thuật này được gọi là lê dài khóa và được sử dụng để làm cho việc tìm kiếm cụm từ mật khẩu trở nên khó khăn vất vả hơn .

18. Yielding to the sinful human tendency to resent reproof, he degrades himself to the level of an unreasoning animal —a brute— lacking moral discrimination.

Chiều theo khuynh hướng tội lỗi của người ghét sự quở trách, họ tự mình hạ thấp giá trị xuống ngang hàng loài thú vô tri — loài cầm thú — không có giá trị đạo đức .

19. Here the word “creation,” says Benjamin Wilson in The Emphatic Diaglott, does not mean “the brute and inanimate creation” as some suggest but, rather, “all mankind.”

Trong quyển The Emphatic Diaglott, Benjamin Wilson viết rằng từ ngữ “ muôn vật ” ở đây không có nghĩa “ dã thú và những tạo vật vô tri ” theo quan điểm của một số ít người, nhưng đúng hơn, “ toàn thể nhân loại ” .

20. While it is acceptable to truncate hash function output for the sake of shorter, more usable fingerprints, the truncated fingerprints must be long enough to preserve the relevant properties of the hash function against brute-force search attacks.

Mặc dù hoàn toàn có thể cắt bớt đầu ra của hàm băm vì dấu vân tay ngắn hơn, dễ sử dụng hơn, dấu vân tay bị cắt phải đủ dài để bảo toàn những thuộc tính có tương quan của hàm băm chống lại những cuộc tiến công tìm kiếm brute force .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255