‘broth’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” broth “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ broth, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ broth trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. Chicken broth.

Nước cốt gà .

2. Broth runs through our veins.

Nước lèo chảy trong huyết quản tất cả chúng ta .

3. One bowl of low-sodium bean broth.

Một bát canh đậu ít natri .

4. Broth runs deep through our veins.

Nước lèo chảy trong huyết quản tất cả chúng ta .

5. Here’s a bowl of chicken broth for you.

Đây có một chén canh gà cho ông đây .

6. As bits of rare meat floated in the broth .

Nhìn những miếng thịt trôi nổi trong nước dùng .

7. Try a hydration drink, as well as water, broth, or juice .

Thử dùng thức uống bổ trợ nước cũng như nước, canh, hoặc nước ép trái cây .

8. I’ve only eaten a chicken leg and some clear broth since Wednesday.

Tôi chỉ ăn một cái giò gà và một chút ít nước canh kể từ thứ Tư .

9. Rice is often enjoyed with the sauce or broth from the main dishes.

Cơm thường được ăn với nước sốt hoặc nước dùng của những món chính .

10. And she will have a cup of chicken broth and a few crackers, please.

Còn đứa này sẽ dùng một cốc nước súp gà và vài cái bánh quy nhé .

11. All versions are based on a soup-base of egg yolk, cream and thickened vegetable broth.

Tất cả những phiên bản đều dựa trên một loại súp từ lòng đỏ trứng, kem và nước dùng rau .

12. This uniquely Japanese ramen, which was developed in Hokkaido, features a broth that combines copious miso and is blended with oily chicken or fish broth – and sometimes with tonkotsu or lard – to create a thick, nutty, slightly sweet and very hearty soup.

Loại ramen Nhật Bản độc lạ này, được tăng trưởng ở Hokkaido, có nước dùng phối hợp với một lượng dư miso và được trộn lẫn với nước dùng béo của gà hoặc nước dùng cá – và đôi lúc với tonkotsu hoặc mỡ lợn – để tạo ra một món canh đặc, mê hoặc, hơi ngọt và rất nồng .

13. Aljotta, for example, a fish broth with plenty of garlic, herbs, and tomatoes, is the Maltese adaptation of bouillabaisse.

Ví dụ Aljotta, một loại nước dùng cá với nhiều tỏi, rau thơm và cà chua là sự kiểm soát và điều chỉnh theo cách Malta của món bouillabaisse .

14. The phenotype shows a coccobacillary acid-fast organism when cultured in 12B broth and Löwenstein-Jensen solid medium.

Kiểu hình cho thấy sinh vật cầu trực khuẩn có tính kháng axit khi nuôi cấy trong môi trường tự nhiên 12B và thiên nhiên và môi trường rắn Löwenstein-Jensen .

15. Do n’t offer : plain water, soda, ginger ale, tea, fruit juice, gelatin desserts, chicken broth, or sports drinks .

Bạn đừng nên cho trẻ uống nước không, xô-đa, thức uống ướp gừng, trà, nước ép trái cây, dùng món thạch tráng miệng, canh gà, hoặc những thức uống thể thao .

16. Naengmyeon consists of thin and chewy buckwheat noodles in a cold meat-broth with dongchimi (watery kimchi) and topped with a slice of sweet Korean pear.

Naengmyeon gồm có mì kiều mạch mỏng mảnh và dai trong nước thịt lạnh với dongchimi ( kimchi chảy nước ) và phủ một lát Pyrus pyrifolia ngọt ngào .

17. + He put the meat in the basket and the broth in the cooking pot; then he brought them out to him and served them under the big tree.

+ Ông để thịt dê trong giỏ, còn nước luộc thịt thì để trong nồi, rồi ông mang chúng đến cho thiên sứ và dọn ra dưới cái cây to lớn .

18. 20 The angel of the true God now said to him: “Take the meat and the unleavened bread and place them on the big rock there, and pour out the broth.”

20 Bấy giờ, thiên sứ của Đức Chúa Trời phán với ông : “ Hãy để thịt và bánh không men trên tảng đá lớn đằng kia, còn nước luộc thịt thì hãy đổ đi ” .

19. Thit Kho Nuoc Dua Meaning “Meat Stewed in Coconut Juice”, it is a traditional dish of pork and medium boiled eggs stewed in a broth-like sauce made of young coconut juice and nuoc mam.

Thịt kho nước dừa có nghĩa là “ Thịt hầm nước dừa ”, đây là món ăn truyền thống lịch sử gồm thịt heo và trứng luộc chín vừa phải hầm với nước xốt giống như nước luộc thịt được làm bằng nước dừa non và nước mắm .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255