brocade trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

To ensure that the image will not fade, organic and mineral pigments are added, and the painting is framed in colorful silk brocades.

Để đảm bảo rằng hình ảnh sẽ không phai, bột màu hữu cơ và khoáng sản đã được thêm vào, và bức tranh được đóng khung trong các thổ cẩm bằng lụa đầy màu sắc.

WikiMatrix

I am still wearing the white brocade doublet Caroline gave me.

Tôi vẫn đang mặc áo chẽn thêu kim tuyến mà Caroline đã tặng tôi.

QED

According to the Taizong shilu 11 July 1405 entry about the dispatch of the fleet, Admiral Zheng He and “others” departed for the first expedition “bearing imperial letters to the countries of the Western Ocean and with gifts to their kings of gold brocade, patterned silks, and colored silk gauze, according to their status.”

Theo mục từ ngày 11 tháng 7 năm 1405 trong Minh thực lục về việc điều động đội tàu, Đô đốc Trịnh Hòa và “những người khác” đã khởi hành chuyến thám hiểm đầu tiên “mang theo những lá thư đế quốc đến các quốc gia ở Tây Đại Dương và tặng quà cho các vị vua thổ cẩm vàng của họ, theo khuôn mẫu lụa và gạc lụa màu, theo tình trạng của họ. “

WikiMatrix

If two cloths are used, the cloth used for the backside of the obi may be cheaper and the front cloth may be, for example, brocade.

Nếu sử dụng hai miếng vải, loại vải dùng cho mặt sau của obi có thể rẻ hơn và mặt trước có thể may bằng loại vải như thổ cẩm.

WikiMatrix

These brocade banners were prepared beforehand, having been made by Ōkubo Toshimichi a few months previously, and stored in Chōshū domain and in the Satsuma Kyoto residence until an appropriate opportunity presented itself.

Những lá cờ kim tuyến này cũng là giả mạo, do Okubo Toshimichi làm vài tháng trước đó, và trữ sẵn ở phiên Choshu và dinh thự Satsuma ở kinh đô Kyoto cho ddeens khi có cơ hội thích hợp dùng đến chúng.

WikiMatrix

You’re right about the brocade.

Anh nói đúng về cái có kim tuyến.

OpenSubtitles2018. v3

Eurois occulta, the great brocade or great gray dart, is a moth of the family Noctuidae.

Eurois occulta (tên tiếng Anh: Great Brocade hoặc Great Gray Dart) là một loài bướm đêm thuộc họ Noctuidae.

WikiMatrix

Me told President Kim about her life and her village in the remote province of Lao Cai, about the brocade embroidery club that gave her a job and helped increase her income.

Chị Me đã kể cho Chủ tịch Ngân hàng Thế giới nghe về cuộc sống của chị và bản làng nơi chị sinh sống tại tỉnh Lào Cai xa xôi, về câu lạc bộ thêu thổ cẩm đã tạo công ăn việc làm và giúp chị có thêm thu nhập.

worldbank.org

He saw rich bales of merchandise — silk, stuff-brocades, all piled together, gold and silver in heaps, and money in leather purses .

Anh thấy nhiều kiện hàng bự – nào lụa là, đồ đạc – gấm thêu kim tuyến, chất chồng lên nhau, vàng và bạc chất thành từng đống, và tiền chứa trong các ví bằng da .

EVBNews

The brocade brings out my eyes.

Cái có kim tuyến làm nổi bật mắt tôi.

OpenSubtitles2018. v3

She wore a green brocade dress and held a green parrot on her finger.

Cô mặc một chiếc váy thổ cẩm màu xanh lá cây và tổ chức một con vẹt màu xanh lá cây trên ngón tay của cô.

QED

From the 1760s the success of Harunobu’s “brocade prints” led to full-colour production becoming standard, each print made with numerous blocks.

Từ thập niên 1760, thành công của “tranh in gấm” của Harunobu đã dẫn đến việc quá trình sản xuất với đầy đủ màu sắc trở thành tiêu chuẩn, mỗi bản in được thực hiện với nhiều khối.

WikiMatrix

There are many types of obi, most for women: wide obi made of brocade and narrower, simpler obi for everyday wear.

Có nhiều loại obi, hầu hết là dành cho phụ nữ: loại obi rộng được làm từ vải thổ cẩm và rộng hơn, loại obi đơn giản hơn để đeo hằng ngày.

WikiMatrix

Silks, embroideries, brocades, damasks, tapestries, chair covers, canopies, tents and rugs were woven with patience and masterly skill, and were dyed in warm tints of yellow, blue and green.

Vải sợi, thêu ren, thổ cẩm, tơ lụa, thảm trang trí, mái che, lều và chăn đã được dệt bằng sự kiên nhẫn và kỹ năng bậc thầy, và được nhuộm trong những màu ấm áp như màu vàng, xanh dương và xanh lá cây.

WikiMatrix

The most beautiful bride in the world in a beautiful gown of gold and green brocade with fringed sleeves.

Cô dâu xinh đẹp nhất thế giới trong chiếc váy cưới tuyệt đẹp bằng vàng và kim tuyến xanh cùng tay áo tua.

OpenSubtitles2018. v3

These popular colour prints came to be called nishiki-e, or “brocade pictures”, as their brilliant colours seemed to bear resemblance to imported Chinese Shuchiang brocades, known in Japanese as Shokkō nishiki.

Những bản in màu nổi tiếng này được gọi là nishiki-e, hay “tranh in gấm“, khi những màu sắc rực rỡ của họ dường như chịu sự tương đồng từ dòng vải thổ cẩm đất Thục (Shu) nhập khẩu từ Trung Quốc, được biết đến trong tiếng Nhật với tên gọi là Shokkō nishiki.

WikiMatrix

Yoshinobu later claimed that he had been disturbed by the Imperial approval given to the actions of Satsuma and Chōshū, and, once the brocade banner had appeared, he had lost all will to fight.

Yoshinobu sau đó nói rằng ông đã bị mất bình tĩnh vì sự phê chuẩn của Thiên hoàng cho các hành động của Satsuma và Chōshū, và khi lá cờ kim tuyến xuất hiện, ông mất hoàn toàn ý chí chiến đấu.

WikiMatrix

In case of no doors, either a sheet of brocade or white cloth is sometimes placed over to render its sacred space.

Trong trường hợp không có cửa, một tấm vải thổ cẩm hoặc vải trắng đôi khi được đặt bên trên để tạo nên không gian thiêng liêng của nó.

WikiMatrix

They often have tassels at both ends and they are made from silk, satin, brocade or viscose.

Chúng thường có tua rua ở cả hai đầu và được làm từ lụa, satin, thổ cẩm hoặc viscose.

WikiMatrix

Since the Nagoya obi was originally used as everyday wear, it can never be part of a truly ceremonial outfit, but a Nagoya obi made from exquisite brocade can be accepted as semi-ceremonial wear.

Khi mà Nagoya obi ban đầu được sử dụng như phục trang thường ngày, nó không bao giờ có thể là một phần của một bộ trang phục nghi lễ thực sự, nhưng một Nagoya obi được làm từ loại thổ cẩm thượng hạng có thể được chấp nhận như một phục trang bán nghi lễ.

WikiMatrix

For the Borgia family, a brocaded carriage, gold inlaid, refurbished in Venice.

[ Drumming and cheering ] Dành cho gia đình Borgia, một cái xe phủ gấm, trang trí bằng vàng, phục chế ở Venice.

OpenSubtitles2018. v3

Loras likes green and gold brocade.

Loras thích kim tuyến vàng và xanh lục.

OpenSubtitles2018. v3

The most formal and expensive of these is patterned brocade on both sides.

Loại trang trọng và đắt tiền nhất trong số chúng được làm từ loại vải thổ cẩm có hoạ tiết ở cả hai mặt.

WikiMatrix

On 28 January, Iwakura Tomomi gave Saigō Takamori and Ōkubo Toshimichi orders obtained from Emperor Meiji proclaiming Tokugawa Yoshinobu and his followers to be enemies of the court, authorizing their suppression by military force, and granting use of the Imperial brocade banners.

Ngày 28 tháng 1, Iwakura Tomomi trao cho Saigo Takamori và Okubo Toshimichi, mệnh lệnh giả mạo của Thiên hoàng Minh Trị tuyên bố Tokugawa Yoshinobu và những thuộc hạ của ông là kẻ thù của triều đình, cho phép xuất quân chinh phạt họ, và cho phép dùng cờ thêu kim tuyến của triều đình.

WikiMatrix

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255