‘bled’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” bled “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ bled, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ bled trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. He bled to death.

Ông ta chảy máu tới chết

2. Nearly bled out in my arms.

chảy bao nhiêu máu trong tay anh .

3. And have you bled yet?

Và ngươi đã mất trinh chưa ?

4. They’ve bled us white, the bastards.

Chúng cướp sạch của tất cả chúng ta, bọn khốn .

5. She may have been bled.

Cô bé hoàn toàn có thể đã bị mất máu .

6. Looks like he bled out.

Có vẻ như hắn chết vì mất máu .

7. The officers have bled us dry.

Bọn sĩ quan đã vắt khô máu của tất cả chúng ta .

8. So the bank manager bled out.

Vậy giám đốc ngân hàng nhà nước mất máu mà chết ?

9. Crushed his arm, pinned him here, and he bled out!

Đè nghiến tay hắn, hắn kẹt ở đó và chảy máu đến chết .

10. My sister bled out on the floor right next to me.

Em gái tôi bê bết máu trên mặt đất bên cạnh tôi .

11. Wounded in battle, Ahab bled to death in his chariot.

Bị thương trong chiến trận, A-háp chảy máu đến chết trên xe của mình .

12. He was bled three times by the surgeons, without effect.

Ông bị những bác sĩ chích máu ba lần, nhưng không có hiệu suất cao .

13. In a brawl, I received six stab wounds and almost bled to death.”

Trong một cuộc ẩu đả, tôi bị đâm sáu nhát và suýt chết vì mất nhiều máu ” .

14. Following this rule causes surplus inventory to be bled off as it is consumed.

Theo quy tắc này, hàng tồn dư dư thừa sẽ bị vô hiệu khi nó được tiêu thụ .

15. It is also wrong to eat the meat of an animal that has not been properly bled.

Ăn thịt con vật nào chưa được cắt tiết đàng hoàng cũng là sai .

16. Furthermore, Francisco had quit smoking, and they no longer ate meat that had not been properly bled.

Hơn nữa, ông Francisco đã bỏ hút thuốc, và hai người ngưng ăn thịt quái vật không được cắt tiết đàng hoàng .

17. 19 And it came to pass that the sons of Coriantumr fought much and bled much.

19 Và chuyện rằng, những con trai của Cô Ri An Tum Rơ chiến đấu nhiều và bị đổ máu nhiều .

18. So broken heartstrings bled the blues, and we tried to empty ourselves so we’d feel nothing.

Thế rồi những cảm hứng tan vỡ đẩy ta tới nỗi buồn miên man, và ta cố làm mình trơ đi để không cảm thấy gì

19. Over the next few days she was bled, purged, and operated on, without anaesthetic, but there was no improvement in her condition.

Qua một vài ngày bà bị chảy máu, đi ngoài, và phải mổ, nhưng không có thuốc gây mê, nhưng thực trạng vẫn không được cải tổ chút nào .

20. I remember I felt nothing, just deep shame for not having bled, and that strange feeling of having pissed in bed

Tôi nhớ lúc đó tôi không cảm thấy gì cả, chỉ thật xấu hổ vì không thấy chảy máu, và cảm xúc lạ lùng khi bắn ướt đẫm giường

21. I was born on January 9 of that same year, on the outskirts of the village of Podhom, near picturesque Lake Bled.

Tôi sinh ra vào ngày 9 tháng Giêng năm ấy, ngoại ô làng Pohdom, gần Hồ Bled xinh đẹp .

22. Afterwards, in a fit of insanity, he tried to stitch himself back together using an old sewing needle before he bled to death.

Ngay sau đấy, trong thực trạng điên rồ, ông ta đã cố sử dụng một chiếu kim khâu cũ để khâu chính khung hình mình cho đến khi chết vì mất máu .

23. (Deuteronomy 14:3-20) The slaughtered animals may not have been bled properly, and partaking of such meat would have violated God’s Law.

( Phục-truyền Luật-lệ Ký 14 : 3-20 ) Những con thú bị giết hoàn toàn có thể không được đổ huyết theo đúng tiêu chuẩn Luật Pháp Đức Chúa Trời, và dùng loại thịt ấy là vi phạm .

24. Did you hear the one about the guy who bled into his brain and had to have a hole drilled in his skull to relieve the pressure?

Cậu đã nghe câu truyện về người bị xuất huyết trong não và phải khoan một lỗ trong hộp sọ để giảm áp suất chưa ?

25. The shoes carried her over stack and stone ; she was torn till she bled ; she danced over the heath till she came to a little house .

Đôi giày mang cô băng qua núi đá ; dù cô bị trầy da tróc thịt ; cô nhảy băng qua cánh đồng hoang cho tới khi cô đến một đến ngôi nhà nhỏ .

26. This mother, Diane Downs, shot her kids at close range, drove them to the hospital while they bled all over the car, claimed a scraggy-haired stranger did it.

Người mẹ này, Diane Downs, bắn những đứa con của mình ở cự ly gần, lái xe đến bệnh viện trong khi máu lũ trẻ chảy vương khắp xe, khẳng định chắc chắn rằng một người lạ râu tóc bờm xờm đã làm chuyện đó .

27. Old man tied the fish to the side of the boat, had to row back to shore… the fish bled in the water… sharks came… and ate the whole fish till there was nothing left.

Ông già buộc con cá vào mạn thuyền rồi chèo vào bờ máu cá nhuộm đỏ mặt biển cá mập đến và ăn sạch con cá cho đến khi không còn gì .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255