Nghĩa Của Từ Bilateral Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Xem thêm: snarl tiếng Anh là gì?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ luyenkimmau.com.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Bạn đang xem:

Futures contracts are bilateral agreements, with both the purchaser and the seller equally obligated to complete the transaction.
The understanding that is achieved in our committee work makes it easier to have fruitful bilaterals at the margins of the assembly.
What chance is there within the bilaterals to ensure that growth is restrained below the levels of the 1982 quotas?
When bilaterals are in place we can have good working relationships, which are vital if we are to be quick off the mark.
The industry must know that over this next critical period, its basic protection under the bilaterals which end in 1981 will be the existing arrangement.
I understand that the present situation means that 25 or so bilaterals have been negotiated and agreed with the main supplying low-cost countries.
What we want to do is to see all the parties to the bilaterals return to those bilaterals as speedily as possible.
There is greater scope for a change in the context of the multilaterals than in the context of the bilaterals.
None the less, it was necessary to try to establish a broad framework within which the bilaterals should be concluded.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên luyenkimmau.com.vn luyenkimmau.com.vn hoặc của luyenkimmau.com.vn University Press hay của các nhà cấp phép.

Xem thêm:

*
*
*
*
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập luyenkimmau.com.vn English luyenkimmau.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm:

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

Bạn đang xem: Bilateral là gì Futures contracts are bilateral agreements, with both the purchaser and the seller equally obligated to complete the transaction.The understanding that is achieved in our committee work makes it easier to have fruitful bilaterals at the margins of the assembly.What chance is there within the bilaterals to ensure that growth is restrained below the levels of the 1982 quotas?When bilaterals are in place we can have good working relationships, which are vital if we are to be quick off the mark.The industry must know that over this next critical period, its basic protection under the bilaterals which end in 1981 will be the existing arrangement.I understand that the present situation means that 25 or so bilaterals have been negotiated and agreed with the main supplying low-cost countries.What we want to do is to see all the parties to the bilaterals return to those bilaterals as speedily as possible.There is greater scope for a change in the context of the multilaterals than in the context of the bilaterals.None the less, it was necessary to try to establish a broad framework within which the bilaterals should be concluded.Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên luyenkimmau.com.vn luyenkimmau.com.vn hoặc của luyenkimmau.com.vn University Press hay của các nhà cấp phép.Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chuyển Tiền Từ Paypal Về Tài Khoản Việt Nam, Chuyển Tiền Từ Paypal Vào Tài Khoản Ngân Hàng Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phépGiới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập luyenkimmau.com.vn English luyenkimmau.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng ViệtTiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng ViệtXem thêm: Khái Niệm Nguyên Tắc Là Gì ? Theo Fayol Có Những Nguyên Tắc Quản Lý Nào? English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語{{#verifyErrors}}

{{message}}

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255