‘bì’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” bì “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ bì, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ bì trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Khi ông đã cắt hay chưa cắt ?

2. Tem, phong

3. Phong Monarch

4. Xơ cứng .

5. Không phải lúc ông đã cắt mà là lúc chưa cắt .

6. bõm như chó!

7. Vấn đề cắt

8. Bộ nạp phong

9. Phong DL ISO

10. Năm 1983, phong Liên Xô phát hành phong chân dung của bà (ảnh).

11. Không cắt nữa

12. Chớ chịu cắt .

13. Ngoài ra gắn liền với vẩy còn có lớp nằm bên dưới lớp biểu .

14. Cô cất phong đi.

15. Tôi bao vây rồi!

16. Một cái mở thư?

17. Tôi so với họ”.

18. Phong Kaku số # Nhật

19. Phong dài số # Nhật

20. Những tấm da và .

21. Đây là bao giấy.

22. Do đó, Buccaneer đã thiết kế lại bao và tăng cường bảo vệ máy từ bao .

23. Nó không được với tôi.

24. Đây là một phong rỗng.

25. Thử cái tách biểu xem.

26. là vì cớ phép cắt-”.

27. Làm việc đóng gói bao .

28. 26 Vậy, nếu một người không cắt + mà làm theo những đòi hỏi công chính trong Luật pháp thì dù không cắt cũng được xem là cắt phải không?

29. Nên cứ giữ cắt- vậy.

30. John trao anh 5 phong .

31. Buổi sáng nó ngủ li .

32. Phong nhỏ chứa đầy hình.

33. Tàu của ta không kịp.

34. 25 Thật ra, phép cắt + chỉ có ích khi anh vâng giữ luật pháp;+ nhưng nếu anh vi phạm luật pháp thì dù có cắt cũng như không cắt .

35. 14 Bất cứ người nam nào chưa cắt mà không chịu cắt thì kẻ* đó phải bị diệt.

36. 15 Vì điều quan trọng không phải là cắt hay không cắt ,+ mà là một tạo vật mới.

37. Nếu hết tiền trong một phong , họ sẽ không tiêu khoản đó nữa hoặc lấy từ phong khác.

38. Phong thứ hai là của ông.

39. Và nó làm tôi ngủ li .

40. Chà… Bởi tôi nhận ra nó.

41. Chẳng với nhà thơ nghèo khổ

42. Hoặc là xơ cứng toàn thân.

43. Phong với dấu niêm phong đỏ.

44. Cùng cây tần và cây bách,+

45. Cắt tại Ghinh-ganh (1-9)

46. chị khiến tôi mở mồm mà

47. 9 Vậy, niềm hạnh phúc ấy chỉ đến với những người cắt , hay cũng đến với người không cắt ?

48. Nó có một lớp biểu , bốn dây biểu chính và một pseudocoelom chứa đầy chất lõng (khoang cơ thể).

49. Tôi chẳng biết cái phong nào cả.

50. Ngoài ngõ, tiếng chân người lội bõm

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255