‘bày’ là gì?, Tiếng Việt – Tiếng Anh

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” bày “, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ bày, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ bày trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

1. Bày trò gì?

All what ?

2. Bày Tỏ Quan Điểm

Expressing Views

3. Xoá bộ trình bày

Delete Display

4. Ai bày ra chuyện này?

Whose work is this ?

5. “Xin nghe tôi giãi bày

“ Hear My Defense ”

6. Stan, còn bày đặt nữa.

Stan, what are you doing ?

7. Đừng bày đặt tìm vàng.

Don’t try to find gold .

8. Theo một truyện kể, khi được yêu cầu nêu tên ba yếu tố quan trọng nhất trong thuật hùng biện, ông đáp “Trình bày, trình bày và trình bày!”.

According to one story, when he was asked to name the three most important elements in oratory, he replied ” Delivery, delivery and delivery ! ”

9. Thú mà bày đặt mặc đồ!

Clothes on animals !

10. chúng con giãi bày với Cha,

Baring our hearts in prayer ,

11. Lời Chúa thay con giãi bày.

in words I cannot speak .

12. Quảng cáo trưng bày mặt hàng.

Showcase Shopping ad .

13. Anh bày ra trò này hả?

Did you set this up ?

14. Luthor đã bày mưu vụ sa mạc.

Luthor engineered the desert .

15. Mọi mưu họ bày để giết con.

Well know all their schemes against me to kill me .

16. 2 Trình bày theo lối nói chuyện

2 Conversational Manner

17. 16 Trình bày theo lối nói chuyện.

16 Conversational style of delivery .

18. Đừng bày đặt thuyết giáo với tôi.

Don’t get preachy with me .

19. Trời, mày mà bày đặt đua đòi

My god, why you have to be like that ?

20. Bản trình bày tại nơi làm việc

The presentation at work

21. Anh ta lại bày trò gì đây?

What’s his game ?

22. ● Khuyến khích con giãi bày nỗi lòng.

● Encourage your adolescent to talk .

23. Họ chỉ bày tỏ lòng yêu nước.

They’re just voicing their patriotism .

24. Vậy sao còn bày vẽ làm gì?

Then why bother ?

25. Nè, Matthew, đừng bày đặt nói dóc.

Hey, Matthew, don’t you lie to me.

26. Và còn bày đặt đổi giọng nữa?

And that phoney accent ?

27. Ta còn tưởng đệ bày tiệc chứ?

I would think you were still seeing the coffin off .

28. 174 27 Trình bày theo lối ứng khẩu

174 27 Extemporaneous Delivery

29. Howard, anh không cần bày vẽ thế đâu.

Howard, you didn’t need to do all this .

30. Chúng tôi bày trò chơi chung với nhau…

We play games together. . .

31. Kẻ dại dột phơi bày cái dại hắn.

But the fool exposes his own foolishness .

32. Có điều gì anh muốn giãi bày không?

Is there anything you wanna get off your chest ?

33. 9 Hãy trình bày lý lẽ với người,+

9 Plead your case with your neighbor, +

34. Không ai bày trò giỏi hơn tôi cả.

No one puts on a show better than I do .

35. Hãy cố tránh trình bày cách hờ hững.

Try not to lapse into a style that reflects indifference .

36. Tôi rất thích bày biện món dưa hấu.

I just love to serve watermelon .

37. Bạn anh thật sự bày trò vậy à?

Your friend really went to all this trouble ?

38. Chúng ta sẽ bày tiệc ở trên kia.

We’re moving this wedding party upstairs .

39. 179 28 Trình bày theo lối nói chuyện

179 28 Conversational Manner

40. Tôi giãi bày tâm sự với cha mẹ.

I confided in my parents .

41. Anh ta sẽ không bày trò lừa đảo đâu.

He’s not gonna be running scams .

42. Chắc là họ lại bày trò gì nữa rồi.

They must be playing some trick or something .

43. Anh bạn, giờ mọi chuyện sẽ bị phơi bày.

Dude, this is all gonna come out now .

44. Ngay cả kịch Kinh-thánh cũng được trình bày.

Even the Bible drama was put on .

45. Con nít con nôi mà bày đặt đòi hỏi”.

You are just a child. ”

46. Và tôi sẽ không được bày bán lâu đâu!

And I’m not going to be on the market long !

47. Giờ, để tôi trình bày ghi chú quan trọng.

Now, let me hit a somber note .

48. Con điếm này đã bày ra mọi chuyện à?

A fucking little bitch did all this ?

49. Hãy tập dượt kỹ lối trình bày của bạn.

Thoroughly rehearse your presentation .

50. Bạn thực sự muốn xoá bộ trình bày không?

Do you really want to delete the display ?

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255