‘baboon’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” baboon “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ baboon, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ baboon trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. Darnell, there’s a baboon!

Darnell, có con khỉ đầu chó !

2. Somewhere there’s a baboon scratching his ass.

Ở đâu đó có một con khỉ đầu chó đang gãi mông .

3. I thought you were a stray baboon.

Ta cứ nghĩ ngươi là một con khỉ đầu chó đi lạc .

4. The Guinea baboon is the smallest baboon species, weighing between 13 and 26 kg (28.6–57 lbs).

Khỉ đầu chó Guinea là loài khỉ đầu chó nhỏ nhất, có khối lượng từ 13 đến 26 kg ( 28,6 – 57 lbs ) .

5. The baboon-oceroses, the orangu-possum!

mấy con khỉ đầu chó, rồi mấy con chuột túi !

6. And two heaping tablespoons of baboon dung.

Và 2 thìa canh đầy phân khỉ đầu chó .

7. It’s an English expression, you fucking baboon.

Đó là một thành ngữ tiếng Anh, đồ khỉ đầu chó khốn kiếp .

8. It means you are a baboon, and I’m not.

Nghĩa là cậu là một con khỉ đầu chó, còn tôi thì không .

9. Baboons in between the size of the Kinda baboon and the yellow baboon are present in northeastern Zambia, and possibly in northern Malawi and southwestern Tanzania as well.

Khỉ đầu chó ở giữa size của khỉ đầu chó Kinda và khỉ đầu chó vàng xuất hiện ở hướng đông bắc Zambia, và hoàn toàn có thể ở phía bắc Malawi và tây nam Tanzania .

10. Here, you hope there’s enough leopard to keep down the baboon.

Ở đây, phải kỳ vọng có đủ báo để đuổi lũ khỉ đầu chó .

11. ” He’s living up country, ” he says ” in a tree with a baboon. “

Hắn nói : ” Ổng sống ở miền bắc, trên một cái cây với một con khỉ. ”

12. During the wet seasons, the baboon do not have to go far to find pools of water.

Vào mùa mưa, những con khỉ đầu chó không phải đi xa để tìm vũng nước .

13. She became the first infant subject of a xenotransplant procedure and first successful infant heart transplant, receiving the heart of a baboon.

Bé gái này đã trở thành bệnh nhi tiên phong của phẫu thuật ghép dị chủng và là ca ghép tim thành công xuất sắc tiên phong trên trẻ sơ sinh, với trái tim từ một con khỉ đầu chó .

14. The second, a guinea baboon, would become erect while rubbing and smelling the boot, but not masturbate or touch it with his penis.

Thứ hai, một con khỉ đầu chó sẽ trở nên cương cứng trong khi cọ sát và ngửi chân của mình, nhưng không phải thủ dâm hay chạm vào chân và dương vật của mình .

15. In some areas of Africa, troops of large baboon species (potential leopard prey themselves) will kill and sometimes eat leopard cubs if they discover them.

Ở 1 số ít khu vực ở Châu Phi, những đàn lớn của loài khỉ đầu chó lớn ( bản thân chúng cũng có năng lực là con mồi của báo ) sẽ giết và đôi lúc ăn thịt báo nếu phát hiện ra chúng .

16. The Kinda baboon appears to live in large (perhaps over 100 members) multi-male and multi-female groups, similar to olive and yellow baboons.

Khỉ đầu chó Kinda có vẻ như sống với số lượng lớn ( có lẽ rằng hơn 100 thành viên ), gồm những nhóm đa nam và nhóm đa nữ, tương tự như như khỉ đầu chó màu ô liu và khỉ đầu chó vàng .

17. Ms. Lucy Simian (voiced by Lewis MacLeod, season 1; Hugo Harrison, season 2 onward) is a 2 million year old baboon and the sadistic teacher of Gumball and Darwin’s class as well as a major antagonist.

Ms. Lucy Simian Ms. Lucy Simian ( lồng tiếng bởi Sandra Dickinson, mùa 1 ; Hugo Harrison, mùa 2 trở đi ) là một con khỉ đầu chó già và một giáo viên chủ nhiệm tàn tệ của lớp Gumball và Darwin học .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255