authoritarian trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

” We offered to engage in negotiations to move from an authoritarian regime to a democratic regime .

” Chúng tôi đề nghị tham gia đàm phán để chuyển từ chế độ chuyên quyền sang chế độ dân chủ .

EVBNews

How did the monasteries promote rigid authoritarianism?

Bằng cách nào các tu viện đã cổ động một quyền hạn độc đoán cứng rắn?

jw2019

The English sociologist Roy Wallis argues that a sect is characterized by “epistemological authoritarianism“: sects possess some authoritative locus for the legitimate attribution of heresy.

Nhà xã hội học người Anh Roy Wallis lập luận rằng một giáo phái được đặc trưng bởi “chủ nghĩa độc đoán nhận thức luận “: giáo phái sở hữu một số địa phương có thẩm quyền để quy kết hợp pháp cho dị giáo.

WikiMatrix

We aren’t a simple authoritarian regime anymore.

Chúng ta không còn là chế độ độc tài đơn giản nữa.

ted2019

replace(s) the rule of law with authoritarianism.

thay thế pháp quyền bằng độc tài toàn trị.

sakura

And finally, the purpose of any authoritarian deliberation efforts is usually to increase the legitimacy of the regimes, both at home and abroad.

Và cuối cùng, mục đích của bất kì sự độc tài kiềm hãm tự do nào cũng là để gia tăng tính hợp pháp của chế độ, ở trong lẫn ngoài nước.

ted2019

And this is why “authoritarian” alone does not “Orwellian” make.

Và đây là lí do “độc tài chuyên chế” không “Orwellian” diễn ra.

ted2019

In the mid-20th century, H. F. M. Prescott attempted to redress the tradition that Mary was intolerant and authoritarian, and scholarship since then has tended to view the older, simpler assessments of Mary with increasing reservations.

Đến giữa thế kỷ 20, H. F. M. Prescott cố điều chỉnh truyền thống cho rằng Mary là con người cố chấp và độc đoán với những nhận định khách quan hơn.

WikiMatrix

(Genesis 19:18-22) Do these accounts portray Jehovah as an exacting, unloving, authoritarian ruler?

(Sáng-thế Ký 19:18-22) Những lời tường thuật này có cho thấy Đức Giê-hô-va là một đấng trị vì khắt khe, vô cảm và độc đoán không?

jw2019

China remains the only large world power to still retain an authoritarian system that so infringes on human rights, it states.

“Trung Quốc là nước duy nhất có quyền lực lớn trên thế giới vẫn giữ chế độ toàn trị vi phạm quyền con người, hiến chương tuyên bố.

WikiMatrix

Or they’re responding to censorship requests by authoritarian regimes that do not reflect consent of the governed.

Hoặc là họ đang họ đáp ứng những yêu cầu kiểm duyệt của những chế độ độc tài không phản ánh sự đồng tình của người dân về cai trị.

ted2019

He was responsible for the Estado Novo (“New State”), the corporatist authoritarian government that ruled Portugal until 1974.

Với tư cách là nhà độc tài của Bồ Đào Nha, Salazar đã thành lập và lãnh đạo Estado Novo (“Chính phủ mới”), một chính phủ độc tài toàn trị quản lý Bồ Đào Nha cho đến năm 1974.

WikiMatrix

If they’re talking about mass surveillance and intrusive government, they’re describing something authoritarian but not necessarily Orwellian.

Nếu họ nói về giám sát hàng loạt và chính phủ áp đặt, họ đang miêu tả về sự chuyên quyền nhưng đó không hẳn là Orwellian.

ted2019

Authoritarian parents are ” controlling and not warm ” .

Họ kiểm soát mà không thiện cảm ” .

EVBNews

Because even what has been happening up ’til now with the Spinternet and authoritarian deliberation, there is a great chance that those voices will not be heard.

Bởi vì thậm chí với những gì đang diễn ra với “Spinternet” và chế độ độc tài kiềm hãm tự do, thì vẫn có cơ hội khả năng có những tiếng nói chưa được lắng nghe.

ted2019

So it’s in part that you get an authoritarian reaction.

Đây là lúc mà bạn sẽ thấy sự phản ứng độc tài.

ted2019

Sagan said he took this stance not because he thought astrology had any validity, but because he thought that the tone of the statement was authoritarian, and that dismissing astrology because there was no mechanism (while “certainly a relevant point”) was not in itself convincing.

Sagan nói rằng ông ấy đứng trên lập trường này không phải vì chiêm tinh học có giá trị mà bởi ông ấy nghĩ luận điệu trong tuyên bố này là độc tài và từ chối chiêm tinh học bởi vì không có cơ chế hoạt động (trong khi “chắc chắn có điểm liên quan”) không phải là lý lẽ thuyết phục.

WikiMatrix

In the first half of the 19th century, during the period of ecclesiastical restoration, the Catholic Church assumed an authoritarian and conservative stance.

Vào tiền bán thế kỷ 19, trong thời kỳ phục hưng nhà thờ, Giáo hội Công giáo giữ một thái độ độc đoán và bảo thủ.

jw2019

By the beginning of the 1980s, Tsedenbal became increasingly authoritarian and erratic.

Bắt đầu những năm 1980, Tsedenbal trở nên ngày càng độc đoán và thất thường.

WikiMatrix

Many people, most people at the time, viewed the Holocaust as sort of representing some tragic flaw on the part of the Germans, some genetic taint, some authoritarian personality.

Nhiều người, hầu hết lúc đó đều cho rằng, Holocaust là một kiểu đại diện cho một số sai lầm bi kịch của một bộ phận người Đức một số sự thoái hóa gen, một số cá nhân độc tài.

ted2019

Many different characteristics are attributed to fascism by different scholars, but the following elements are usually seen as its integral parts: nationalism, authoritarianism, militarism, corporatism, totalitarianism, collectivism, anti-liberalism, and anti-communism.

Rất nhiều đặc điểm được quy cho chủ nghĩa phát xít bởi nhiều học giả khác nhau, nhưng những yếu tố sau thường được xem như cấu thành: chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa độc tài quân sự, chủ nghĩa quân phiệt, chủ nghĩa chống cộng, chủ nghĩa hợp tác, chủ nghĩa toàn trị, chủ nghĩa chuyên chế, chống lại chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa cộng sản.

WikiMatrix

It is an illustration of the “resistance discourse” of Chinese internet users with “increasingly dynamic and sometimes surprising presence of an alternative political discourse: images, frames, metaphors and narratives that have been generated from Internet memes undermine the values and ideology that reproduce compliance with the Chinese Communist Party’s authoritarian regime, and, as such, force an opening for free expression and civil society in China.”

Đây là ví dụ minh họa cho sự “tranh luận phản kháng” của người dùng internet Trung Quốc trước “sự hiện diện tích cực và đôi khi là bất ngờ của các cuộc tranh luận chính trị bằng các hình thức thay thế: các hình ảnh, khuôn mẫu, lối ẩn dụ và câu chuyện được tạo ra từ các meme trên Internet hạ thấp vai trò và ý thức hệ sản sinh ra sự bằng lòng với chế độ hống hách của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và nhờ đó, bắt buộc sự mở đầu cho sự tự do bày tỏ và xã hội dân sự tại Trung Quốc.”

WikiMatrix

Moreover, if citizens on their own support an authoritarian government, doesn’t that alone lend the government a democratic hue ?

Ngoài ra, nếu công dân tự mình hỗ trợ chính quyền độc tài, nội điều đó thôi đã thêm sắc thái dân chủ cho chính quyền ?

EVBNews

The series takes place in an authoritarian future, where omnipresent public sensors continuously scan the Psycho-Pass of every citizen in range.

Cốt truyện lấy địa điểm ở một phản-không tưởng tương lai những người độc đoán, nơi mà các sensors (cảm biến) công cộng khắp mọi nơi liên tục quyét chỉ số Psycho-Pass của bất kỳ công dân trong một khoảng cách.

WikiMatrix

In particular. he claims the Americans introduced “an authoritarian stiffening into their industrial structure…”

Đặc biệt. ông tuyên bố người Mỹ giới thiệu “một độc đoán đông cứng vào cấu trúc công nghiệp…”

WikiMatrix

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255