‘atria’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” atria “, trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ atria, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ atria trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt

1. The North American publishing rights were purchased by Atria.

Quyền xuất bản tại Mỹ thuộc về Atria .

2. A normal heart has four chambers, two atria and two ventricles .

Tim thông thường có bốn ngăn, hai tâm nhĩ và hai tâm thất .

3. The cardiomyocytes make up the bulk (99%) of cells in the atria and ventricles.

Các cardiomyocytes chiếm phần đông ( 99 % ) của những tế bào trong tâm nhĩ và tâm thất .

4. When normal flow is completed, the ventricles are filled and the valves to the atria are closed.

Khi dòng chảy bình thường được hoàn thành, các tâm thất được lấp đầy và các van tới tâm nhĩ được đóng lại.

5. Typically there is a large hole between the upper chambers of the heart ( the atria ) and, often, an additional hole between the lower chambers of the heart ( the ventricles ) .

Thường có một lỗ lớn giữa những ngăn trên của tim ( tâm nhĩ ) và thường có một lỗ phụ giữa những ngăn dưới của tim ( tâm thất ) .

6. This system ensures that the heart’s upper chambers (atria) contract before its lower chambers (ventricles) by delaying the contraction of the latter by a fraction of a second.

Hệ thần kinh bảo vệ ngăn trên của tim ( tâm nhĩ ) co bóp trước ngăn dưới ( tâm thất ), bằng cách làm cho tâm thất co bóp sau tâm nhĩ chỉ một phần nhỏ của giây .

7. First, the two atria feed blood simultaneously into the ventricles, which two, contracting together, then pump blood out of the heart to the body systems, including the lungs for resupply of oxygen.

Thứ nhất, hai tâm nhĩ đưa máu đồng thời vào tâm thất, trong đó hai, co lại với nhau, sau đó bơm máu ra khỏi tim đến những mạng lưới hệ thống khung hình, gồm có cả phổi để tiếp tế oxy .

8. Warfarin is best suited for anticoagulation (clot formation inhibition) in areas of slowly running blood (such as in veins and the pooled blood behind artificial and natural valves) and in blood pooled in dysfunctional cardiac atria.

Warfarin thích hợp nhất để chống đông máu ( ức chế sự hình thành cục máu đông ) ở những vùng máu chảy chậm ( như tĩnh mạch và máu tụ lại phía sau van tự tạo và tự nhiên ) và trong máu tích hợp với những cơn nhịp tim không bình thường .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255