‘antelope’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” antelope “, trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ antelope, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ antelope trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt

1. Look, the tigers are just playing tag with the antelope.

Cọp chỉ chơi với sơn dương

2. Antelope then joined the 12th Destroyer Flotilla based at Greenock, Scotland.

Antelope sau đó gia nhập Chi hạm chiến Khu trục 12 đặt địa thế căn cứ tại Greenock, Scotland .

3. It was originally created in 1990 to protect the saiga antelope (Saiga tatarica).

Ban đầu nó được xây dựng vào năm 1990 để bảo vệ loài linh dương Saiga ( Saiga tatarica ) .

4. Depth charges from Antelope and Achates drove U-31 to the surface, where her crew abandoned ship.

Mìn sâu do Antelope và tàu chị em HMS Achates thả đã buộc U-31 phải nổi lên mặt nước, nơi thủy thủ đoàn của nó bỏ tàu .

5. Antelope joined the 3rd Destroyer Flotilla, with the job of escorting the capital ships of the Home Fleet.

Antelope gia nhập Chi hạm đội Khu trục 3 với nhiệm vụ hộ tống các tàu chiến chủ lực của Hạm đội Nhà.

6. The Angola national football team is fondly known as the Palancas Negras in honor of the antelope.

Đội tuyển bóng đá vương quốc Angola được trìu mến gọi là Palancas Negras trong nghĩa danh dự của loài linh dương .

7. Reduced to a speed of 4 knots (7.4 km/h), Liverpool had to be taken under tow by the destroyer Antelope.

Với vận tốc bị giảm chỉ còn 4 hải lý một giờ ( 7,4 km / h ), Liverpool phải được Antelope kéo đi .

8. 15 When a nearby lion roars on the African savanna, antelope may react by running away at top speed until they are out of danger.

15 Khi một con sư tử ở gần mà rống hay gầm thét trên hoang mạc Phi Châu, linh dương hoàn toàn có thể phản ứng bằng cách chạy thật nhanh để thoát khỏi vùng nguy khốn .

9. In the western part of the United States a female antelope was observed successfully defending her kid from a timber wolf, her sharp hoofs injuring his hindquarters and knocking out his teeth.

Người ta quan sát thấy ở miền tây Hoa Kỳ có một loại sơn dương cái chống cự nổi một con chó sói để bảo vệ con nhỏ của nó và đến đỗi làm con chó sói gẫy răng và bị thương phía sau vì móng chân bén nhọn của con sơn dương cái .

10. + 4 These are the animals that you may eat:+ the bull, the sheep, the goat, 5 the deer, the gazelle, the roebuck, the wild goat, the antelope, the wild sheep, and the mountain sheep.

+ 4 Đây là những quái vật bạn bè hoàn toàn có thể ăn : + bò, cừu, dê, 5 nai, linh dương nhỏ, * hoẵng, dê rừng, linh dương, cừu rừng và cừu núi .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255