‘anesthetic’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” anesthetic “, trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ anesthetic, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ anesthetic trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt

1. Anesthetic wears off.

Thuốc tê hết tính năng .

2. I notice you requested a general anesthetic.

Tôi thấy ông đề xuất gây mê hàng loạt .

3. This is the anesthetic I was telling you about.

Đây là phần gây mê mà tôi nói với cô trước đó .

4. To people like this, I point out we use anesthetic ink.

Đối với những người này, tôi khuyên nên sử dụng mực gây mê .

5. His death was attributed to an overdose of a powerful anesthetic ( propofol ) .

Cái chết của ông đã được quy là do dùng quá nhiều thuốc gây tê loại mạnh ( propofol ) .

6. I need a single isomer anesthetic and a heart-lung bypass machine.

Tôi cần một liều gây mê đồng phân và máy tim phổi nhân tạo.

7. The way they did it was to pump the whole thing full of anesthetic gas.

Cách họ làm là bơm khí mê vào hàng loạt nhà hát .

8. He administered an anesthetic, which numbed my leg and took away any sensation of pain.

Bác sĩ chích thuốc làm tê cái chân của tôi và lấy đi cảm xúc đau đớn .

9. Chemically, PCP is a member of the arylcyclohexylamine class, and pharmacologically, it is a dissociative anesthetic.

Trong cấu trúc hóa học, PCP là một thành viên của nhóm arylcyclohexylamine, và trong dược lý học, nó là một thành viên của nhóm chất gây mê tách biệt .

10. “This is the type of anesthetic death every surgeon fears,” said Colonel Robert Hullinghorst, deputy at Ft.

” Đây là kiểu chết gây mê mà mọi bác sĩ phẫu thuật đều lo âu “, Đại tá Robert Hullinghorst, phó phòng tại Ft .

11. There were blood donors to be called in, blood to be cross matched, an anesthetic to be prepared.

Họ lôi kéo những người hiến máu, loại máu tương hợp, và sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc gây mê .

12. The bug administers an anesthetic so you don’t wake up as well as an anti- xxxxxx so your vital life essence will gush freely from your veins.

Nó sử dụng thuốc mê để bạn không tỉnh dậy cũng như một chất chống kết tủa nên dòng chảy sống sót trong người bạn sẽ chảy ra tự nhiên từ mạch máu .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255